PREM vragenlijst onderzoek: ervaringen van cliënten met behandeling en zorg

Meer inzicht in de ervaringen van cliënten draagt bij aan de kwaliteit van uw zorg- en dienstverlening. Zorgaanbieders kunnen de ervaringen van cliënten gebruiken voor kwaliteitsverbetering en benchmarking in het kader van leren en verbeteren. Met een PREM vragenlijst kunt u deze informatie betrouwbaar meten.

Zorgverzekeraars gebruiken de PREM-informatie voor zorginkoop en voor voorlichting aan hun verzekerden. En cliënten kunnen aan de hand van de ervaringen van anderen een keuze maken voor een passende zorgaanbieder.

De PREM-vragenlijsten zijn speciaal voor deze 3 doeleinden ontwikkeld. Het zijn korte vragenlijsten die krachtig de ervaringen van cliënten met zorg en/of behandeling in kaart brengen.

ARGO kan verschillende PREM onderzoeken uitvoeren, binnen de mogelijkheden en voorschriften van die specifieke PREM. Ook kunnen we de uitkomsten laten plaatsen op Zorgkaart Nederland.

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de verschillende PREM onderzoeken? Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl)

PREM Wijkverpleging

De uitvraag van de PREM Wijkverpleging betreft de verpleging en persoonlijke verzorging die thuis geleverd wordt. De PREM Wijkverpleging bestaat uit +/- 10-15 vragen. In de vragenlijst staan vragen over de informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak (samen beslissen).
Er is veel keuzevrijheid in het organiseren van de dataverzameling, zorgaanbieders kunnen ervoor kiezen het onderzoek grotendeels zelf uit te voeren tot het volledig uitbesteden van het onderzoek.
Klik hier om meer te lezen over de PREM Wijkverpleging.

PREM Farmacie

De PREM Farmacie is een korte generieke vragenlijst voor deelnemende apotheken die in opdracht van verzekeraars en in samenspraak met aanbieders en patiëntenorganisaties is ontwikkeld.
De PREM Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De uitvraag is aan redelijk nauw omschreven voorschriften gebonden, zo moet het onderzoek online worden uitgevoerd in een vaste meetperiode (d.m.v. een puntmeting of door continu meten).
ARGO werkt voor de PREM Farmacie samen met Feeddex

PREM Paramedische zorg

In 2020 is de generieke PREM Paramedische zorg beschikbaar gekomen, bruikbaar voor de verschillende paramedische beroepsgroepen.
De PREM Paramedische zorg in ontstaan uit een doorontwikkeling van enerzijds de bestaande PREM Fysiotherapie en anderzijds de uitvraag op Zorgkaart Nederland.
De PREM Paramedische zorg bestaat uit  7 inhoudelijke items, een aanbevelingsvraag, 2 open vragen en 3 achtergrondvragen.

PREM chronische zorg

De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg).
De PREM is ontwikkeld in samenwerking tussen InEen, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland met behulp van het NIVEL en IQ Healthcare.
De vragenlijst bestaat uit 14 inhoudelijke items.

PREM eerstelijnszorg

De PREM eerstelijnszorg is bedoeld om ervaringen met de huisartsenzorg te meten. De PREM Eerstelijnszorg bestaat uit 13 vragen. Het gaat om de domeinen bejegening/communicatie, informatie/voorlichting/advies, cliëntgerichtheid, gezamenlijke besluitvorming, zorg op maat, samenwerking en afstemming tussen zorgverleners, deskundigheid en kennis, organisatie, effect van de behandeling en een algemeen oordeel.
De PREM Eerstelijnszorg is ook goed te combineren met de PREM Chronische Zorg, waarbij je de ervaring met de ketenzorg bij chronische patiënten kunt uitvragen.
Voor de huisartspraktijk is deze combinatie geen extra belasting, een zogenaamde screenervraag bepaalt of de PREM Eerstelijnszorg of de PREM Chronische Zorg bij de patiënt wordt uitgevraagd.

PREM Medisch specialistische zorg

De PREM MSZ is oorspronkelijk samengesteld uit de statistisch sterke items van de CQI Poliklinische zorg, CQI Ziekenhuisopname (verkort) en Ratings & Review vragenlijst. De kernset van deze vragenlijst is doorontwikkeld door Patiëntenfederatie Nederland op basis van prioriteringsonderzoek onder patiënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders door ARGO en op basis van usability tests door MetrixLab. De kernset is geschikt voor publicatie op ZorgkaartNederland. De antwoordcategorieën zijn gebaseerd op een 10-puntsschaal met kwalitatieve labels. De korte vragenlijst komt tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het veld om een beperkte meetbelasting.
Ziekenhuizen en ZBC’s kunnen deze vragenlijst voor intern gebruik toepassen. Deze kan ingezet worden voor generiek gebruik en aandoeningspecifiek, door de op ZorgkaartNederland ingevulde (patiëntgerapporteerde) aandoening te gebruiken of zelf dit kenmerk aan te leveren bij het meetbureau.

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de verschillende PREM onderzoeken? Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!